BLOG

İngiltere, Hollanda ve Belçika’da Tahıl ve Un Pazarı

09 Şubat 201613 dk okuma
NABIM’in yayımladığı 2015 yılı İngiltere Değirmencilik Endüstrisi dosyasına göre endüstri son yıllarda giderek genişliyor. Bunun sebebi ise yakın zamanda inşa edilen değirmenlerin sayısındaki artış. Bu sayede güçlenmeye devam eden İngiliz değirmencilik endüstrisinde 50 değirmen ile hizmet veren 30 kadar firma var. Hollanda’da ise un endüstrisi, sayısı 10’u geçmeyen değirmenler üzerine kurulu. Üretim kapasitesi bakımından ilk sıralarda yer alan üç firmanın Hollanda un üretiminin yüzde 70’ini karşıladığı belirtiliyor. Değirmenciliğin gelişmiş olduğu ülkelerden olan Belçika’da ise hali hazırda 100 ile 150 arasında değirmenin bulunduğu tahmin ediliyor. h_74_ulke Avrupa’nın kuzeybatısında yer alan ve Türkiye’de daha çok İngiltere olarak anılan Birleşik Krallık ya da Büyük Britanya; aslında İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda’dan oluşmaktadır. Meşruti Monarşi ve Parlamenter Demokrasi ile yönetilen bir ülke olan Birleşik Krallık, 2014 yılı tahminlerine göre 64,5 milyonluk nüfusa sahiptir. Ilımlı bir deniz iklimine sahip olan Birleşik Krallık’ta, Kuzey İskoçya’nın dağlık alanları, Galler ve İngiltere’nin bazı kuzey bölgeleri dışında kalan tüm bölge toprakları, tarım ve hayvancılık için elverişlidir. Avrupa Birliği’nin alan olarak en küçük ülkelerinden biri olan Hollanda, Batı Avrupa’da Kuzey Denizi kıyısında, Almanya ve Belçika arasında yer almaktadır. Coğrafi yapısı itibariyle düz bir araziye sahip olan ülke topraklarının yarısından çoğu deniz seviyesinin altında bulunmaktadır. Tarımsal üretim açısından son derece etkileyici bir üne sahip olan Hollanda, nemli ve yağışlı bir iklime sahiptir ve yağışlar tüm yıl boyunca görülmektedir. 2015 yılının Şubat ayı itibariyle Hollanda’nın nüfusu, 16,9 milyondur. Belçika ise Kuzeybatı Avrupa'da, Fransa ile Hollanda arasında bulunmakta ve Kuzey Deniziyle sınırlanmaktadır. Kuzeyde Hollanda, Doğuda Almanya ve Lüksemburg, Batı ve Güneyde de Fransa ile sınıra sahiptir. Ülke yüzölçümünün % 20'sini ormanlar, % 28’ini ekilebilir alan, % 29’unu diğer tarımsal alan, % 19’unu ise meskûn bölgeler oluşturmaktadır. 11.3 milyonluk bir nüfusa sahip olan Belçika, Avrupa’da, Hollanda’dan sonra en fazla nüfus yoğunluğuna sahip ülkelerden biridir. GENEL EKONOMİK GÖRÜNÜM İngiltere, AB içinde Almanya ve Fransa’dan sonra üçüncü ve dünyada yedinci en büyük ekonomidir. İngiltere ekonomisinde GSYİH’nin yaklaşık üçte ikilik kısmı özel tüketim kaynaklıdır. Diğer pek çok gelişmiş ülkede olduğu gibi İngiltere’de de imalat sanayinin GSYİH’deki payı giderek azalmaktadır. Diğer taraftan hizmetler sektörünün önemi artmış, sektör İngiltere GSYİH’sinin yaklaşık dörtte üçünü oluşturur hale gelmiştir. 2014 yılı itibarıyla hizmet sektörü ülke GSYİH’sinin %78,9’unu oluşturmaktadır. Hollanda ekonomisi, özel sektör ve kamu sektörünün her ikisinin de önemli roller oynadığı karma bir pazar ekonomisi niteliği taşımaktadır. Ekonomi güçlü bir uluslararası yönelime sahiptir. Hollanda, ticaret ve yüksek düzeyli finansal ve mesleki hizmetleri ile ünlenmiş, dünyadaki en zengin ve refah seviyesi yüksek ülkelerden biri olarak öne çıkmaktadır. Hollanda, IMF’nin sıralamasına göre dünyanın en büyük 17. ekonomisidir. Ekonominin ana itici sektörleri nakliye/lojistik, kimya sanayi, ticaret ve hizmetlerden oluşmaktadır. Ülkedeki endüstriyel aktiviteler esas olarak gıda işleme, kimyasallar, petrol işleme ve elektrikli makineler üzerine yoğunlaşmıştır. Avrupa Birliği’nin kurucu üyesi olan Belçika, dünyanın en gelişmiş pazar ekonomilerinden biridir. Aynı zamanda, ihracat ve ithalat tutarının, GSMH’ye oranı açısından bakıldığında, Lüksemburg ve İrlanda hariç tutulmak kaydıyla, AB ülkeleri arasındaki en açık ekonomilerden birisidir. Daha çok, ithal edilen hammadde ve yarı mamullerin işlenerek ihraç edilmesi şeklinde bir dış ticaret yapısı söz konusudur. Sanayinin kayda değer payına rağmen hizmet sektörü, GSYİH’nın % 78’ini oluşturmaktadır. Tarımın ekonomideki payı ise %1'in altındadır. TARIMIN YERİ VE ÖNEMİ İngiltere’nin tarım sektörü, üretimdeki yüksek verimlilik ve elverişli iklim koşullarına bağlı olarak ülkedeki toplam gıda ihtiyacının yaklaşık üçte ikisini karşılayabilmektedir. Ilıman iklimi ve yıl içine dengeli bir biçimde dağılan yağışlar sayesinde İngiltere’nin hem çok geniş bir ürün yelpazesi bulunmaktadır hem de üretim sezonu oldukça uzundur. İngiltere’deki ortalama 70 hektar büyüklüğündeki çiftlikler, AB standartlarına göre oldukça büyük sayılmaktadır. Verimlilik düzeyinin yüksekliğine rağmen İngiliz tarım sektörü son yıllarda gerek fiyatların düşmesi, gerekse oldukça değerli olan döviz kurları sebebiyle ciddi bir kriz yaşamaktadır. Bu durum tarımsal nüfusun gelirlerinin düşmesine neden olmuş, ayrıca 2001 yılında patlak veren şap ve deli dana hastalıklarından dolayı ülkede ciddi bir gıda sorunu yaşanmıştır. Yaşanan bu hastalıklar, ülkede kullanılan tarımsal üretim tekniklerinin de sorgulanmasına yol açmış, gıda güvenliği ve gübre kullanımı konusunda tüketicilerin endişeleri artmış ve bu durum organik gıdaya yönelik talepte önemli bir artışa sebep olmuştur. Böylelikle organik üretime ayrılan tarımsal alanlar ve bu alanda faaliyet gösteren üreticilerin sayısında önemli bir artış yaşanmıştır. Hollanda nispeten küçük toprak alanı ve yoğun nüfusu ile kişi başına düşen alan açısından küçük bir ülkedir. Kişi başına 0,2 hektar toprak düşmektedir. Ancak, tarımda kullanılan ileri teknolojiler, ülkeyi Avrupa’nın en önemli tarım ürünü ihracatçılarından ikincisi durumuna getirmiştir. Tarım işletmelerinin çoğunluğu çok küçüktür ve yaklaşık olarak 20 hektar civarındadır. Ancak, yoğun ve modern teknikler kullanılmaktadır. Ülke, tarımsal ürün ihracatında değer bazında dünyada ABD ve Fransa’nın ardından 3. sırada yer almaktadır (55 milyar dolar) ve tarımsal üretiminin yaklaşık % 60’ını ihraç etmektedir. Toplam alanın %69’u tarımsal üretime ayrılmıştır. Devlet tarafından alınan bir karar ile uygulamaya konulan ‘Öncelikli Ekolojik Yapılanma’ politikası çerçevesinde 2018 yılına kadar 150 bin hektar tarımsal alanın ‘doğal alan’ olarak ayrılması da planlanmaktadır. Belçika’da tarımsal üretim, ormancılık, avcılık ve balıkçılık GSMH’nın yalnızca % 1’ini oluşturmaktadır. Belçika’da aktif nüfusun sadece % 0,6’sı tarım sektöründe çalışmakla birlikte, ülkenin toplam yüzölçümünün % 57’si tarım arazisinden oluşmaktadır. Başlıca tarım ürünleri arasında, şeker pancarı, keten, hububat ve patates bulunmaktadır. Tarım politikasının çerçevesi ise AB düzeyinde belirlenmektedir. İNGİLTERE’DE TAHIL ÜRETİMİ İngiltere’de üretilen tahıl ürünleri arasında buğday ilk sırada gelmektedir. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) verilerine göre İngiltere’nin 2005/06 ve 2014/15 sezonları arasındaki buğday üretim miktarı 13 ve 17 milyon ton arasındadır. En yüksek üretim miktarına 17,2 milyon tonla 2008/09 sezonunda ulaşılmış, bu miktar sonraki sezonlarda gerileme göstermiş ve 2011/12 sezonunda 15,2 milyon ton olarak kaydedilmiştir. 2012/13 sezonunda 13,2 milyon tona düşen buğday üretimi 2013/14 sezonunda 11,9 milyon tona kadar gerilemiştir. 2014/15 sezonunda ise yaklaşık 4,7 milyon tonluk bir yükselişle 16,6 milyon tona çıkmıştır. İngiltere’nin tahıl üretiminde öne çıkan bir diğer ürün ise arpadır. 2005/06 ve 2014/15 sezonları arasındaki arpa üretim miktarı 5 ile 7 milyon ton arasındadır. 2008/09 ve 2009/10 sezonlarında 6 milyon tonun üzerine çıkan arpa üretimi sonraki sezon tekrar 6 milyon tonun altına gerilemiştir. En yüksek arpa üretim miktarına 7 milyon tonla 2013/14 sezonunda ulaşan İngiltere, 2014/15 sezonunda ise 6,9 milyon ton arpa üretmiştir. İngiltere’nin tahıl üretiminde arpadan sonra sırayı yulaf almaktadır. 2005/06 sezonunda 532 bin ton olarak kaydedilen yulaf üretimi 2006/07 ve 2009/10 sezonları arasında 700 bin tonun üzerine çıkmıştır. Sonraki üç sezon 600 bin ton dolaylarında gerçekleşen yulaf üretimi 2013/14 sezonunda 964 bin tona çıkarak en yüksek üretim miktarına ulaşmıştır. 2014/15 sezonunda üretilen yulaf miktarı ise 828 bin tondur. 2005/06 ve 2013/14 sezonları arasında İngiltere’nin çavdar üretiminin ise 31 bin ile 42 bin ton arasında gerçekleştiği, 2014/15 sezonunda ise bu miktarın 70 bin tona yükseldiği görülmektedir. HOLLANDA’DA TAHIL ÜRETİMİ İngiltere’de olduğu gibi Hollanda’da da tahıl üretiminde önde gelen ürün buğdaydır. 2005/06 ve 2014/15 sezonları arasındaki buğday üretim miktarı 1 milyon ton civarındadır. En yüksek üretim miktarına 1,402 milyon tonla 2009/10 sezonunda ulaşılmış, bu miktar 2012/13 sezonunda 1,302 milyon ton, 2013/14 sezonunda 1,335 milyon ton, 2014/15 sezonunda ise 1,304 milyon ton olarak kaydedilmiştir. Hollanda’nın tahıl üretiminde öne çıkan bir diğer ürün mısırdır. 2005/06 ve 2014/15 sezonları arasında mısır üretiminde ulaşılan en yüksek miktar 2005/06 sezonunda elde edilen 253 bin tondur; en düşük miktar ise 2014/15 sezonunda elde edilen 173 bin tondur. Bir diğer önemli tahıl ürünü ise arpadır. 2005/06 sezonunda 307 bin ton arpa üreten Hollanda, bu miktarı giderek azaltmış, 2008/09 ve 2009/10 sezonlarında tekrar 300 bin tonun üzerine çıkarsa da azalmaya devam eden arpa üretimi, 2013/14 sezonunda 208 bin ton, 2014/15 sezonunda ise 196 bin ton olarak kaydedilmiştir. BELÇİKA’DA TAHIL ÜRETİMİ Pek çok ülkede olduğu gibi Belçika’da da en çok üretimi gerçekleştirilen tahıl ürünü buğdaydır. Belçika’nın 2005/06 ve 2014/15 sezonları arasındaki buğday üretim miktarı 1,5 ve 1,9 milyon ton arasındadır. 2010/11 sezonunda 1,8 milyon ton olarak kaydedilen buğday üretimi, 2011/12 sezonunda 1,6 milyon tona gerilemiş ancak 2012/13 ve 2013/14 sezonlarında tekrar 1,8 milyon tona yükselmiştir. 2014/15 sezonunda gerçekleştirilen 1,994 milyon tonluk üretim, aynı zamanda son 10 sezonda kaydedilen en yüksek üretim miktarıdır. Belçika’nın tahıl üretiminde öne çıkan bir diğer ürün ise mısırdır. 2005/06 ve 2014/15 sezonları arasında mısır üretiminde elde edilen miktarlar 900 bin tonun altındadır. 2011/12 sezonunda 859 bin tonla son 10 yılın en yüksek mısır üretimini gerçekleştiren Belçika, bu miktarı 2012/13 sezonunda 701 bin tona düşürmüş, 2013/14 sezonunda ise 826 bin tona çıkarmıştır. 2014/15 sezonunda ise mısır üretimi gerilemeye devam ederek 662 bin ton olarak kaydedilmiştir. Belçika’nın tahıl üretiminde öne çıkan bir diğer ürün ise arpadır. Son 10 yılda 300 bin ve 460 bin ton arasında gerçekleştirilen arpa üretimi, 2014/15 sezonunda 434 bin ton olarak kaydedilmiştir. Yulaf üretiminde ise diğer tahıl ürünlerine kıyasla oldukça düşük miktarlar gözlenmektedir. Son 10 yılda 34 bin tonu aşmayan üretim miktarı, 2014/15 sezonunda da 21 bin ton olarak kaydedilmiştir. İNGİLTERE’DE TAHIL TİCARETİ İngiltere’nin tahıl ticaretinde önde gelen tahıl ürünü üretimde olduğu gibi buğdaydır. Ülkenin buğday bazında gerçekleştirdiği ihracatın miktarı, FAO verilerine göre 3,3 milyon tonla 2010/11 sezonunda son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştır. 2011/12 sezonunda 2,2 milyon olarak kaydedilen buğday ihracatı, 2012/13 sezonunda 1,5 milyon tona, 2013/14 sezonunda ise 447 bin tona gerilemiştir. İhracatta buğdayı arpa takip etmektedir. Arpa ihracatında en yüksek miktara 1 milyon ton ile 2010/11 sezonunda ulaşılmıştır. 2011/12 sezonunda 799 bin tona gerileyen ihracat miktarı, 2012/13 sezonunda ise 589 bin tona düşmüştür. 2013/14 sezonunda ihraç edilen arpa miktarı ise 849 bin tondur. İngiltere’nin pirinç ve mısır ihracatı ise son derece düşüktür. FAO verilerine göre bu iki üründe ihracat 10 bin ton ile 50 bin ton arasında seyretmektedir. İngiltere’nin buğday ithalatı 2005/06 ve 2010/11 sezonları arasında 1 ve 1,3 milyon ton arasında gerçekleşmiştir. 2011/12 sezonunda 901 bin tona gerileyen buğday ithalatı, 2012/13 sezonunda 1,7 milyon tona, 2013/14 sezonunda ise 2,9 milyon tona çıkmıştır. İngiltere’nin tahıl ithalatında buğdayın ardından gelen ürün mısırdır. 2005/06 ve 2008/09 sezonları arasında 1 milyon tonun üzerinde mısır ithalatı gerçekleştiren İngiltere, bu miktarı 2009/10, 2010/11 ve 2011/12 sezonlarında 900 bin ton civarına düşürmüştür. 2012/13 sezonunda tekrar yükselen ithalat miktarı 1,2 milyon tona, 2013/14 sezonunda ise 2 milyon tona çıkmıştır. İthalatı gerçekleştirilen bir diğer ürün ise pirinçtir. 2005/06 ve 2009/10 sezonları arasında 500 bin ve 600 bin ton arasında pirinç ithalatı gerçekleştiren İngiltere, bu miktarı 2010/11 sezonunda 614 bin tona, 2012/13 sezonunda ise 634 bin tona çıkarmıştır. 2013/14 sezonunda ithal edilen pirinç miktarı ise 592 bin tondur. Arpa ithalatının ise 200 bin tonun altında seyrettiği görülmektedir. 2011/12 sezonunda 128 bin ton olan arpa ithalatı, 2012/13 sezonunda 161 bin tona çıkmış, 2013/14 sezonunda ise 194 bin tona yükselmiştir. HOLLANDA’DA TAHIL TİCARETİ Hollanda’nın tahıl ticaretinde önde gelen tahıl ürünü, üretimde olduğu gibi buğdaydır. Ülkenin buğday bazında gerçekleştirdiği ihracat, 2005/06 ve 2009/10 sezonları arasında artış göstermiştir, 2010/11 sezonundan sonra ise düşüş eğilimi öne çıkmıştır. 2005/06 sezonunda 336 bin ton olan buğday ihracatı, 2007/08 sezonunda 603 bin tona yükselmiş, 2009/10 sezonunda ise 888 bin tonla en yüksek seviyeye ulaşmıştır. Sonraki sezonlarda ise 500 bin ton dolaylarında gerçekleşen buğday ihracatı, 2013/14 sezonunda 586 bin ton olarak kaydedilmiştir. İhracatta buğdayı mısır takip etmektedir. Mısır ihracatında 2010/11 ve 2013/14 sezonları arasında giderek artan miktarlar söz konusudur. 2010/11 sezonunda 136 bin ton olan mısır ihracatı, 2011/12 sezonunda 247 bin tona, 2012/13 sezonundaysa 386 bin tona yükselmiştir. 2013/14 sezonunda kaydedilen mısır ihracat miktarı ise 436 bin tondur. Arpa ihracatında da 2005/06 ve 2013/14 sezonları arasında en yüksek miktara 471 bin tonla 2005/06 sezonunda, en düşük miktara ise 84 bin tonla 2012/13 sezonunda ulaşılmıştır. 2013/14 sezonunda ihraç edilen arpa miktarı ise 264 bin tondur. 2005/06 ve 2013/14 sezonları arasında pirinç ihracatının 200 bin tonu aşmadığı görülmektedir. 2011/12, 2012/13 ve 2013/14 sezonlarında gerçekleştirilen pirinç ihracatı 130 bin ton dolaylarında kaydedilmiştir. Hollanda’nın buğday ithalatı ise 2005/06 ve 2006/07 sezonlarında 3 ile 4 milyon ton arasında gerçekleşmiş, 2007/08, 2008/09 ve 2009/10 sezonlarında bu miktar 4 milyon tonun üzerine çıkmıştır. 2010/11 sezonunda 5,2 milyon tona yükselen buğday ithalatı, sonraki sezonlarda tekrar 4 milyon tonun altına gerilemiştir. 2013/14 sezonunda kaydedilen buğday ithalatı ise 3,5 milyon tondur. İthalatta bir diğer önemli ürün mısırdır. Mısır ithalatı 2005/06 ve 2010/11 sezonları arasında 2,2-3,4 milyon ton dolaylarında gerçeklemiştir. 2012/13 sezonunda 4 milyon tona yükselen mısır ithalatı, 2013/14 sezonunda 4,2 milyon ton olarak kaydedilmiştir. Arpa ithalatında ise 2005/06 ve 2013/14 sezonları arasında 1-2 milyon ton arasında değişen miktarlar kaydedilmiştir. En yüksek ithalat miktarına 2 milyon tonla 2010/11 sezonunda ulaşılmıştır. 2013/14 sezonu arpa ithalatı ise 1,7 milyon ton olarak kaydedilmiştir. Hollanda’nın pirinç ithalatı da 2005/06 ve 2013/14 sezonları arasında 244 bin tonu geçmemiştir. 2013/14 sezonunda gerçekleştirilen pirinç ithalatı ise 219 bin tondur. BELÇİKA’DA TAHIL TİCARETİ Belçika’nın tahıl ticaretinde birinci sıradaki ürün buğdaydır. Buğday ihracatı 2005/06 ve 2007/08 sezonları arasında 800 bin ton dolaylarında gerçekleşmiş, bu miktar 2008/09 sezonunda 975 bin tona yükselmiştir. 2009/10 ve 2010/11 sezonlarında yaklaşık 700 bin tona gerileyen buğday ihracatı, düşmeye devam ederek 2011/12 sezonunda 577 bin ton olarak kaydedilmiştir. Buğday ihracatı 2012/13 sezonunda 648 bin ton, 2013/14 sezonunda ise 622 bin ton olarak gerçekleşmiştir. Buğdaydan sonra en çok ihraç edilen tahıl ürünü ise mısırdır. 2005/06 ve 2013/14 sezonları arasında en yüksek ihracat 550 bin tonla 2008/09 sezonunda, en düşük ihracat miktarı ise 151 bin tonla 2005/06 sezonunda gerçekleşmiştir. 2013/14 sezonunda gerçekleştirilen mısır ihracat miktarı ise 308 bin tondur. Belçika’nın arpa ihracatında 2005/06 ve 2013/14 sezonları arasında en yüksek miktara 403 bin tonla 2005/06 sezonunda, en düşük miktara ise 168 bin tonla 2011/12 sezonunda ulaşılmıştır. 2012/13 ve 2013/14 sezonlarında ihraç edilen arpa miktarı ise sırasıyla 342 bin ve 311 bin tondur. Pirinç ihracatında ise 2007/08 ve 2013/14 sezonları arasında kaydedilen miktarlar 200 bin ve 280 bin ton arasındadır. 2013/14 sezonunda gerçekleşen pirinç ihracat miktarı 272 bin tondur. Belçika’nın tahıl ithalatında önde gelen ürün buğdaydır. Buğday ithalatının 2005/06 ve 2013/14 sezonları arasında 3,5 milyon ton civarında gerçekleştiği görülmektedir. 2012/13 sezonunda 3,9 milyon ton buğday ithal edilmiş ve bu miktar 2013/14 sezonunda 3,5 milyon tona gerilemiştir. Bir diğer önemli ithalat ürünü ise arpadır. Arpa ithalatı 2011/12 ve 2012/13 sezonlarında 1,7 milyon ton olarak kaydedilmiştir. 2013/14 sezonu arpa ithalatı ise 1,8 milyon tondur. Mısırda da ithalat miktarı giderek artmaktadır. 2009/10 ve 2010/11 sezonlarında 1 milyon tonun altında seyreden mısır ithalatı, 2011/12 sezonunda 1,2 milyon tona, 2012/13 sezonundaysa 1,7 milyon tona yükselmiştir. 2013/14 sezonunda kaydedilen mısır ithalat miktarı ise 1,4 milyon tondur. Pirinç ithalatında 2005/06 ve 2013/14 sezonları arasında ulaşılan en yüksek ithalat miktarı 429 bin tondur (2011/12 sezonu). 2012/13 sezonunda 388 bin ton olarak kaydedilen pirinç ithalatı, 2013/14 sezonundaysa artış göstererek 433 bin ton olarak gerçekleşmiştir. İNGİLTERE, HOLLANDA VE BELÇİKA’DA UN ENDÜSTRİSİ NABIM’in yayımladığı 2015 yılı İngiltere Değirmencilik Endüstrisi dosyasına göre endüstri son yıllarda giderek genişliyor. Bunun sebebi ise yakın zamanda inşa edilen değirmenlerin sayısındaki artış. Bu sayede güçlenmeye devam eden İngiliz değirmencilik endüstrisinde 50 değirmen ile hizmet veren 30 kadar firma var. Bu otuz firma arasında üretim kapasitesi bakımından ilk sıralarda yer alan dört firmanın, tüm İngiltere’deki un üretiminin yaklaşık yüzde 65’ini karşıladığı belirtiliyor. Ayrıca yine NABIM’in verilerine göre 2013 yılında üretilen un miktarı 4,998 milyon ton iken, bu miktarın 2014 yılında 5,397 milyon tona ulaştığı tahmin ediliyor. Üretilen unun büyük kısmı (yüzde 47,7) beyaz ekmek yapımında kullanılırken, bisküvi (yüzde 9,3) ve tam tahıllı ekmek üretimi (yüzde 6) için de ciddi bir miktar ayrılıyor. İngiltere’nin buğday unu ihracatı da 2011/12 sezonu itibariyle 200 bin tonun üzerine çıkmış, 2012/2013 sezonunda 303 bin ton, 2014/15 sezonunda ise 296 bin tona ulaşmıştır. Un ithalatınınsa 2012/13 sezonunda 60 bin ton, 2014/15 sezonunda 126 bin ton olarak kaydedildiği görülmektedir. Tarım ve Bahçeciliği Geliştirme Kurulu’nun (AHDB) hazırladığı rapora göre Hollanda un endüstrisi, sayısı 10’u geçmeyen değirmenler üzerine kuruludur. Üretim kapasitesi bakımından ilk sıralarda yer alan üç firmanın Hollanda un üretiminin yüzde 70’ini karşıladığı belirtilmektedir. Bu üç firmanın un üretiminde kullandığı buğdayın tamamen ithal buğday olduğu belirtilirken, un üretim tesislerinin ağırlıklı olarak Hollanda’nın batı bölgelerinde kurulu olduğu ifade edilmektedir. Hollanda’nın un ihracatı ise 2011/12 sezonu itibariyle 100 bin tonun altına gerilemiş ve 2012/13 sezonunda 50 bin ton, 2013/14 sezonunda 60 bin ton olarak kaydedilmiştir. 2010/11 sezonunda 400 bin tonun üzerine çıkan un ithalat miktarınınsa artışa devam ederek 2011/12 ve 2012/13 sezonlarında 500 bin tonun üzerine çıktığı görülmektedir. 2013/14 sezonunda kaydedilen un ithalat miktarı ise 406 bin tondur. Belçika, değirmencilik sektörünün geliştiği ülkelerden biridir. Köklü bir geçmişe sahip olan Belçika değirmencilik endüstrisi, günümüzde tüm Avrupa’da olduğu gibi genel bir yapılanma değişimi içerisindedir. Geçmişte sayıca çok olan değirmenler, günümüzde sayıca azalarak daha büyük ve komplike değirmenlere dönüşmektedir. Ülkede hali hazırda 100 ile 150 arasında değişen sayıda değirmenin bulunduğu tahmin edilmektedir. Belçika’nın un ihracatı 2005/06 ve 2013/14 sezonları arasında düşüş göstermiştir. 2009/10 sezonundan itibaren 700 bin tonun altına gerileyen un ihracatı, 2011/12 sezonuyla birlikte 600 bin tonun altına düşmüş 2012/13 sezonunda 553 bin ton, 2013/14 sezonundaysa 508 bin ton olarak kaydedilmiştir. Un ithalatı ise söz konusu sezonlar arasında dengeli bir şekilde 196 bin ve 278 bin ton arasında değişen miktarlarda kaydedilmiştir. 2013/14 sezonunda gerçekleştirilen un ithalatı ise 241 bin tondur.
Ülke Profili Kategorisindeki Yazılar