BLOG

Güney Kore ve Japonya’da Tahıl ve Un Pazarı

28 Mayıs 201512 dk okuma
Pirinç üretiminde dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alan Japonya ve Güney Kore, aynı zamanda dünya mısır ve buğday ithalatında da ilk sıralarda yer almaktadır. Bazı kaynaklara göre Güney Kore’nin 2014 yılı toplam buğday unu tüketimi, 1,695 milyon tondur. Ülke, 2014 yılı içerisinde ithal ettiği 4,6 milyon ton buğdayın 2,6 milyon tonunu değirmencilikte kullanılmıştır. Buğday ithal eden, buna karşılık az miktarda da olsa buğday unu ihraç eden Japonya, her yıl ithalat ettiği 4 milyon tonluk buğdaydan un üretmektedir. Pirincin ise yaklaşık 300 bin tonu un üretimi için öğütülmektedir. Japonya’da 100, Güney Kore’de ise 10 civarında değirmen olduğu bilinmektedir. uleksas Güney Kore, resmi adıyla Kore Cumhuriyeti, son 40 yılda gerçekleştirdiği ekonomik büyüme ve küresel entegrasyonla gelişmiş ülkelerden biri haline gelmiştir. 49 milyonluk nüfusa sahip olan Güney Kore dünyanın en büyük ekonomileri arasında da 14. sıraya yerleşmiştir. 1960’larda başlayan ve 1990’lı yıllara kadar Güney Kore’yi kırsal nüfusun fazla olduğu, tarıma dayalı bir ülkeden şehirli ve endüstriyel bir ülkeye dönüştüren ekonomik yükseliş, tarımda çalışan iş gücünü de yüzde 20’nin altına çekmiştir. Büyüyen şehirler, tarımsal alanların azalmasına yol açmış ve aynı zamanda artan nüfus, gıdaya duyulan ihtiyacın da artmasına sebep olmuştur. Bu gelişmelerin sonucu ise 1980’lerden itibaren başta buğday ve yemlik mısır olmak üzere, Güney Kore’nin gıda ihtiyacının neredeyse yarısını karşılamak için ithalat çalışmalarına ağırlık vermesidir. Dünyanın en büyük 3. ekonomisi olan Japonya ise 2. Dünya Savaşı’ndan sonra düzenli olarak büyümeye başlamış ve ekonomisini büyük ölçüde ihracata dayandırmayı başarmıştır. Yaklaşık 126,5 milyon nüfusuyla Japonya, topraklarının yalnızca yüzde 12’sinin ekilebilir arazi olması sebebiyle tarımda teraslama yöntemi kullanmaya başlamış ve bu sayede dünyada birim başına verimin en yüksek olduğu ülke konumuna yükselmiştir. Üretimini pirinç üzerine yoğunlaştıran Japonya aynı zamanda dünyanın en büyük ikinci tarımsal ürün ithalatçısıdır. GENEL EKONOMİK GÖRÜNÜM Güney Kore, Güney Asya’da, Kore yarımadasının güney yarısında yer almaktadır. Yüzölçümünün yaklaşık yüzde 70’inin dağlarla kaplı olması ve ormanların ülkenin büyük bir bölümüne yayılmış olması, ülkenin ekilebilir alanlarının yalnızca yüzde 16,5 düzeyinde kalmasına yol açmıştır. Aynı zamanda dünyada nüfus yoğunluğunun en yüksek olduğu ülkelerden biri olan Güney Kore’nin ekonomik olarak aktif nüfusunun ise 25,1 milyon kişi olduğu bilinmektedir. Güney Kore’nin imalat sanayinin ekonomideki payı 1980’lere kadar yükselmiş ve o zamandan beri de yaklaşık yüzde 39 civarında kalmıştır. Ancak tarım, ormancılık ve balıkçılığın ekonomideki payı 1990’lardan beri düşüştedir. Ekonominin büyük oranda uluslararası ticarete bağlı olduğu Güney Kore’nin büyüme oranı ise yüzde 3 civarındadır. Ülke Demokratik Cumhuriyet ile yönetilmekte ve 290 temsilciden oluşan meclisi, bütçe de dahil olmak üzere yasaların uygulanması ve uygulamaların gözetiminden sorumludur. Çin Halk Cumhuriyeti’nin kuzeydoğusunda, Kore yarımadasının doğusunda ve Sibirya bölgesinin güneyinde bulunan Japonya ise çeşitlilik gösteren bir iklime sahiptir ve ülkenin yüzde 70’ine yayılmış bulunan dağlık alanlardan oluşmaktadır. Nüfusunun yüzde 23’ünü 65 yaş ve üstü kesimin oluşturması Japonya’yı aktif iş gücü konusunda sıkıntıya sokmaktadır. Japonya ekonomisinin bugünkü şeklini alması 2. Dünya Savaşı’nın (1939-1945) ardından gerçekleşmeye başlamıştır. 2008 yılına kadar büyüyen ekonomi, 2008 yılında önemli ölçüde yavaşlamıştır. 2011 yılında yaşanan deprem ve tsunami felaketinden sonra nükleer santrallerini kapatmak zorunda kalan Japonya’nın endüstriyel sektörü daha çok ithal hammadde ve yakıt üzerine yoğunlaşmıştır. Pirinç üretiminde kendi kendine yetmeyi başarabilse de Japonya toplam gıda ihtiyacının yüzde 60’ını ithalata dayandırmaktadır. Günümüzde tarım, Japon ekonomisinin yüzde 1,2’sini oluşturmaktadır. TARIMIN YERİ VE ÖNEMİ Dağlık bir ülke olan Güney Kore, aynı zamanda komşu ülkelere nazaran daha az yağış alması sebebiyle dar bir alanda tarım yapabilmektedir. Dünya Bankası’nın verilerine göre, ülkenin ekilebilir tarım alanları yüzde 18,4’tür. Güney Kore’nin en önemli tarım ürününün pirinç olduğu görülmektedir. Pirinçten elde edilen verim ise oldukça yüksektir. Ülkede yetiştirilen tahıl ürünlerinin yüzde 90’ını pirinç oluşturmaktadır. Bununla birlikte tarımdan elde edilen gelirin yüzde 40’ı da pirinç üzerinden gelmektedir. Pirinç dışında, Güney Kore’nin başlıca tarım ürünleri şöyle sıralanabilir: arpa, darı, mısır, sorgum, karabuğday, soya fasulyesi, patates ve üzüm, mandalina, elma, şeftali gibi meyveler ile gal soğanı (welsh onion), Çin lahanası, kırmızıbiber ve turp gibi sebzeler… Tarımın ekonomideki payı 1960’lı yıllardan bu yana devamlı olarak azalma göstermektedir. CIA Dünya Gerçekleri Kitabı’na göre, Güney Kore’de tarımın 2014 yılındaki payı 2,4’tür. Sanayi ekonominin 38,7’sini, hizmet sektörü ise 58,9’unu oluşturur. Ülkedeki 26,43 milyonluk toplam iş gücünün yüzde 6,9’u tarımda, yüzde 23,6’sı sanayi, yüzde 69,4’ü ise hizmet sektöründe istihdam edilmektedir. Japonya’nın büyük oranda dağlardan oluşan yeryüzü şekilleri, ekilebilir tarım alanlarının da kısıtlı olmasının ana sebeplerinden biridir. Dünya Bankası’nın verilerine göre, 2012 yılında toplam arazinin yalnızca yüzde 12,5’i tarım arazisidir. Her ne kadar iklim koşulları elverişli olsa da, yüzölçümünün büyük kısmının dağlık alanlardan oluşması sebebiyle, Japonya gıda yeterliliğinde dünyanın en çok sıkıntı yaşayan ülkelerinden biridir. Bu durum Japonya’yı dünyanın en büyük ikinci tarımsal ürün ithalatçısı konumuna sokmuştur. Japonya’da sıklıkla tüketilen gıdalardan soya fasulyesi ve buğdayın neredeyse tamamı ithal edilmektedir. Hayvansal yem ürünleri de yine en çok ithal edilen ürünler arasında yer almaktadır. Ekili alanların çok büyük bir bölümü pirince ayrılmıştır. Kalan tarım arazilerinin ise buğday ve arpa ekimine ayrıldığı görülmektedir. Yazları ise tatlı patates ve çeşitli sebzeler yetiştirilmektedir. Birlikte ekim (intercropping) sistemiyle fasulye ve bezelye dönüşümlü olarak ekilmektedir. Tarım, ormancılık ve balıkçılık 1940’lı yıllara kadar Japon ekonomisinde baskın unsur olmuştur. 2. Dünya Savaşı’ndan sonraki süreçte ekonomisi hızla gelişen Japonya’da tarım ekonomideki ağırlığını yitirmeye başlasa da tarımda gübreleme ve makineleşme gibi modern metotlara geçilmesiyle verimlilik artış göstermiştir. CIA Dünya Gerçekleri Kitabı’nda yer alan bilgiye göre, 2010 yılında iş gücünün sektöre dağılımı incelendiğinde yüzde 3,9’un tarım, 26,2’nin sanayi ve 69,8’in ise hizmet sektöründe olduğu görülmektedir. GÜNEY KORE’DE TAHIL ÜRETİMİ  VE TÜKETİMİ Güney Kore’nin üretimini yaptığı en önemli tahıl ürünü pirinçtir. 2014/15 sezonunda dünya pirinç üretiminde 15. sırada yer alan ve yüksek verimlerle pirinç üreten Güney Kore, mevcut ekilebilir arazilerinin büyük bir kısmını pirinç üretimine ayırmıştır. Amerikan Tarım Bakanlığı Dış Tarım Servisi’nin (USDA FAS) verilerine göre, 2003/04 ile 2014/15 sezonları arasında her yıl yaklaşık 4 milyon ton pirinç üretimi gerçekleştiren Güney Kore, son 10 yılda en yüksek üretim miktarına 5 milyon tonla 2004/05 sezonunda ulaşmıştır. 2010/11 sezonundan itibaren düşüşe geçen pirinç üretimi 2013/14 ve 2014/15 sezonlarında 4,2 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Güney Kore’nin mısır ve buğday üretiminde, tüketime kıyasla oldukça düşük rakamlar gözlenmektedir. Güney Kore’nin tarımsal arazilerinin büyük çoğunluğunu pirinç üretimine ayırması nedeniyle diğer tahıl ürünlerinin üretiminde 100 bin tonu aşmayan rakamlar gözlenmektedir. Güney Kore’nin tahıl ürünleri tüketim miktarında en yüksek rakamlar mısıra aittir. Ülke dünya mısır tüketiminde ilk 15 ülke arasında yer almaktadır. 2003/04 ve 2008/09 sezonları arasında ortalama 8,6 milyon ton dolaylarında gerçekleşen ülkenin mısır tüketimi, 2008/09 sezonunda 7,8 milyon tona gerilemiş ancak 2009/10 ve 2010/11 sezonlarında tekrar 8 milyon tonun üzerine çıkmıştır. 2011/12 sezonunda yine 7,8 milyon tona gerilese de, 2012/13 sezonunda artışa geçmiş ve 2013/14 sezonunda 9,8 milyon tona, 2014/15 sezonunda ise 10 milyon tona ulaşmıştır. Mısırdan sonraki en yüksek tüketim miktarları pirinçte görünmektedir. Dünya pirinç tüketiminde 2014/15 sezonunda 12. sırada yer alan Güney Kore, son 10 yıldır yaklaşık 4 milyon ton civarında olan pirinç üretiminin tamamını kendi iç tüketiminde değerlendirmekte, hatta üretim çoğu zaman tüketimi karşılayamamakta, bu nedenle az miktarlarda da olsa ithalata başvurulmaktadır. Buğday tüketiminde ise 2003/04 sezonunda 3,3 milyon ton olan tüketim miktarı, 2005/06 sezonunda 3,9 milyon tona çıkmış. Bu miktar, 2009/10 sezonuna kadar düşüş göstermiş ve 3 milyon tona gerilemiştir. 2009/10 ve 2010/11 sezonlarında 4 milyon tonun üzerine çıkan buğday tüketimi, 2011/12 ve 2012/13 sezonlarında 5 milyon tonu aşmıştır. 2013/14 sezonunda ise tekrar 4,2 milyon tona, 2014/15 sezonunda ise 3,7 milyon tona gerilemiştir. JAPONYA’DA TAHIL ÜRETİMİ VE TÜKETİMİ Amerikan Tarım Bakanlığı Dış Tarım Servisi’nin (USDA FAS) verilerine göre, Japonya’nın en çok üretimini gerçekleştirdiği tahıl ürünü, birçok Asya ülkesinde olduğu gibi pirinçtir. 2014/15 verilerine göre dünya pirinç üretiminde 10. sırada yer alan Japonya, 2003/04 sezonunda gerçekleştirdiği 7 milyon tonluk pirinç üretimini, 2004/05 sezonunda yüzde 12 artırarak 7,9’a çıkarmıştır. Artış 2005/06 sezonunda da devam etmiş ve pirinç üretimi 8,8 milyon ton seviyesine yükselmiştir. Aynı zamanda 2005/06 sezonunda son 10 yılın en yüksek üretim miktarına ulaşılmış ve bu tarihten itibaren üretim 7,6 milyon tonun altına düşmemiştir. 2013/14 sezonunda 7,9 milyon ton olarak gerçekleşen Japonya’nın pirinç üretimi, 2014/15 sezonunda 7,8 milyon tona düşmüştür. Yukarıda da bahsedildiği gibi tarımsal üretim alanlarının kısıtlılığı konusunda sıkıntı yaşayan Japonya, ekilebilir arazilerinin önceliğini büyük ölçüde pirince ayırmıştır. Büyük ölçüde pirince ayrılan ekilebilir alanların bir kısmında da buğday ve arpa üretimi yapıldığı görülmektedir. Nitekim bu tahıl ürünlerinden elde edilen hasadın, iç tüketimi karşılayabildiğini söylemek mümkün değildir. 2003/04 ve 2014/15 sezonları arasında buğday üretimine bakıldığında üretimin genel olarak 800 bin ton dolaylarında kaldığı görülmektedir. En yüksek üretime 910 bin tonla 2007/08 sezonunda ulaşılmıştır. 2013/14 sezonunda 812 bin ton olan üretimin ise 2014/15 sezonunda 849 bin tona ulaştığı görülmektedir. Üretimi gerçekleştirilen üçüncü tahıl ürünü ise arpadır. Arpa üretimi, tüketim miktarına kıyasla oldukça düşük düzeydedir. 2003/04 ile 2014/15 sezonları arasında yalnızca 2008/09 sezonunda 200 bin tonun üzerine çıkan arpa üretim miktarı, 2013/14 sezonunda 182 bin ton olarak gerçekleşmiş ve 2014/15 sezonunda 170 bin tona gerilemiştir. Japonya’nın tahıl tüketim miktarlarına bakıldığında, Güney Kore’de olduğu gibi mısırın ilk sırada yer aldığı görülmektedir. Ülkede neredeyse hiç mısır üretimi gerçekleştirilmezken, mısır tüketimi oldukça yüksektir. Hatta bu tüketim oranı, ülkeyi dünyanın en büyük 7. mısır tüketicisi konumuna taşımaktadır. Bu durum da Japonya’nın yüksek miktarda mısır ithalatı yapmasına neden olmaktadır. 2003/04 sezonunda 17,2 milyon ton mısır tüketimi gerçekleştiren Japonya, 2004/05 ve 2009/10 sezonları arasında bu miktarı 16 milyon ton seviyelerine düşürmüş ve 2010/11 sezonuyla birlikte 15 milyon ton dolaylarına gerilemiştir. 2012/13 sezonunda 14,5 milyon tona gerileyen mısır tüketimi, 2013/14 sezonunda 15,1 milyon tona, 2014/15 sezonunda ise 15,4 milyon tona yükselmiştir. Mısırdan sonra en çok tüketilen tahıl ürünü pirinçtir. 2014/15 sezonunda dünya pirinç tüketiminde 9. sırada yer alan Japonya’nın pirinç tüketimi, 2003/04 ile 2014/15 sezonları arasında 8 milyon ton civarında gerçekleşmiştir. En yüksek tüketim miktarına 8,396 milyon tonla 2011/12 sezonunda ulaşılmıştır. 2007/08 sezonundan 2009/10 sezonuna kadar 8,2 milyon ton civarında gerçekleşen tüketim, 2014/15 sezonunda 8,3 milyon tona ulaşmıştır. Tüketimi yüksek olan bir diğer tahıl ürünü ise buğdaydır. Buğday tüketimi 2003/04 sezonunda 5,9 milyon ton olarak gerçekleşmiş ve 2004/05 ile 2007/08 sezonları arasında 6 milyon tona ulaşmıştır. 2008/09 ve 2009/10 sezonlarında az miktarda da olsa düşüş yaşanmış ve tüketim 5,9 milyon tona düşmüştür. 2010/11 sezonundan itibaren yükselişe geçen buğday tüketimi, son 10 yılın en yüksek tüketim miktarına 7,1 milyon tonla 2012/13 sezonunda ulaşmıştır. Bu tarihten sonra buğday tüketimi tekrar gerilemiş ve 2014/15 sezonunda 6,3 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Japonya’nın arpa ve sorgum tüketimi de 1 ile 2 milyon ton arasında seyretmektedir. 2003/04 ve 2004/05 sezonlarında 1,6 milyon ton civarında gerçekleşen arpa tüketimi bu tarihlerden itibaren bir miktar düşmüş ve sonraki yıllarda 1,5 milyon ton civarında kalmıştır. Japonya’nın 2014/15 sezonunda dünya ülkeleri arasında 15. sırada yer aldığı sorgum tüketimi ise 2003/04 ve 2007/08 sezonları arasında 1,5 milyon tondan 1,1 milyon tona düşmüş ve 2008/09 sezonunda 1,6 milyon tona yükselmiştir. 2010/11 ve 2011/12 sezonlarında tekrar 1,4 milyon ton dolaylarına düşmüştür. En yüksek tüketim miktarına ise 1,9 milyon tonla 2012/13 sezonunda ulaşılmıştır. 2013/14 ve 2014/15 sezonlarında tüketim miktarı 1 milyon tona düşmüştür. GÜNEY KORE’DE TAHIL TİCARETİ Ekilebilir topraklarının büyük bölümünü pirinç üretimine ayrılan Güney Kore, diğer tahıl ürünlerindeki yüksek talebi ithalat yaparak karşılamaktadır. İthalatta en önemli tahıl ürünü mısırdır. Ülke, 2014/15 sezonunda gerçekleştirdiği mısır ithalat miktarıyla dünya mısır ithalatında 3. sırada yer almaktadır. 2003/04 ve 2006/07 sezonları arasında 8 milyon tonun üzerinde mısır ithalatı gerçekleştiren Güney Kore, 2007/08 sezonunda ithalat miktarını artırmış ve 9,3 milyon tona yükseltmiştir. 2008/09 ve 2012/13 sezonları arasında ise ithalat miktarı genel olarak 8 milyon ton dolaylarında seyretmiştir. 2013/14 sezonunda 10 milyon tonu aşan mısır ithalatı 2014/15 sezonunda 9,6 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Buğday ithalatında ise dünyanın en büyük 15 ithalatçısı arasında yer alan Güney Kore, 2003/04 ve 2008/09 sezonları arasında 3 milyon tonun üzerinde buğday ithalatı gerçekleştirmiştir. 2009/10 ve 2010/11 sezonlarında 4,4 ve 4,7 milyon ton buğday ithal edilmiş ve 2011/12 sezonunda 5 milyon tonun üzerine çıkılmıştır. Ülkenin buğday ithalatı, 2013/14 sezonunda 4,2 milyon tona, 2014/15 sezonunda ise 3,9 milyon tona gerilemiştir. Her ne kadar ülkede pirinç üretimine ağırlık vermiş olsa da, az da olsa pirinç ithalatı yapılmaktadır. 2012/13 sezonunda 510 bin ton pirinç ithal eden Güney Kore, 2013/14 sezonunda 313 bin ton, 2014/15 sezonunda ise 470 bin ton pirinç ithal etmiştir. JAPONYA’DA TAHIL TİCARETİ Japonya’nın tahıl ithalatını oluşturan en önemli ürün mısırdır. 2014/15 sezonunda gerçekleştirdiği mısır ithalatıyla dünya mısır ithalatında ilk sırada yer alan Japonya, her yıl 14-15 milyon ton dolaylarında mısır ithal etmektedir. Diğer birçok tahılda olduğu gibi mısır üretiminin yok denecek düzeyde olduğu Japonya’da 2003/04 ile 2010/11 sezonları arasında 15 milyon tonun üzerinde mısır ithalatı gerçekleştirilmiştir. 2003/04 ve 2008/09 sezonları arasında yaklaşık 16,5 milyon civarında mısır ithal eden Japonya, 2009/10 ve 2010/11 sezonlarında bu miktarı 15,9 ve 15,6 milyon tona düşürmüştür. Sonraki sezonlarda gerilemeye devam eden mısır ithalatı, 2011/12 ve 2012/13 sezonlarında 14,8 ve 14,4 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. 2013/14 sezonunda yeniden yükselişe geçmiş ve 15,1 milyon tona ulaşmıştır. 2014/15 sezonunda ise 15,4 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Bir diğer önemli ithalat ürünü ise buğdaydır. 2014/15 sezonu ithalat miktarlarıyla dünya buğday ithalatında 7. sırada yer alan Japonya, 2003/04 ve 2004/05 sezonlarında 5,7 milyon ton buğday ithalat etmiştir. 2005/06 sezonunda ithalat 5,4 milyon tona gerilese de 2006/07 ve 2007/08 sezonlarında tekrar 5,7 milyon ton seviyesine ulaşmıştır. 2008/09 sezonunda 5,1 milyon tona gerilen Japonya buğday ithalatı, 2009/10 sezonundan itibaren artışa geçmiş ve 2012/13 sezonunda 6,1 milyon tona ulaşmıştır. 2013/14 sezonunda tekrar düşüş yaşayarak 6,1 milyon tona, 2014/15 sezonunda ise 5,8 milyon tona gerilemiştir. Japonya az miktarda da olsa buğday ihracatı gerçekleştirmektedir. 2003/04 ve 2006/07 sezonları arasında 400 bin ton civarında buğday ihracatı gerçekleştiren Japonya, bu miktarı sonraki sezonlarda 300 bin tonun altına düşürmüş ve 2014/15 sezonunda 270 bin ton buğday ihraç etmiştir. Japonya’nın tahıl ithalatında önemli yer tutan bir diğer tahıl ürünü de arpadır. Japonya, dünya arpa ithalatında ilk 5 ülke arasında yer almaktadır. USDA verilerine göre ülke, 2003/04 ve 2014/15 sezonları arasında 1,2 milyon ton ve 1,5 milyon ton arasında değişen miktarlarda arpa ithalatı gerçekleştirmiştir. En yüksek ithalat miktarına 1,5 milyon ton ile 2004/05 sezonunda ulaşılmıştır. 2014/15 sezonunda ise 1,3 milyon ton arpa ithal edilmiştir. Yüksek üretim miktarına rağmen, Japonya az miktarda pirinç ithalatı da gerçekleştirmektedir. 2003/04 ve 2004/05 sezonlarında 700 bin tonun üzerinde pirinç ithal eden Japonya 2005/06 ve 2006/07 sezonlarında 600 bin tonun üzerinde ithalat gerçekleştirmiştir. 2014/15 sezonunda ise pirinç ithalatının 700 bin tona ulaştığı gözlenmektedir. GÜNEY KORE VE JAPONYA’DA UN DEĞİRMENCİLİĞİ Amerikan Tarım Bakanlığı’nın Japonya’daki buğday ve arpa politikaları üzerine hazırladığı rapora göre, Hong Kong ve diğer pazarlara buğday unu ihraç eden Japonya, bu sebeple ithal ettiği buğdayın yaklaşık 400 tondan fazlasını kullanmaktadır. Aynı zamanda Japonya’nın 2012/13 sezonunda diğer ülkelere toplam 100 ton buğday unu ihraç ettiği de belirtilmektedir. Bunun yanı sıra ülkedeki pirincin yaklaşık 300 bin tonu, un değirmenciliğinde kullanılmaktadır. Üretilen pirinç unu ise daha çok şekerleme sektöründe kullanılmaktadır. 200 bin ve 400 bin ton arasında değişen miktarlarda pirinç ise yem değirmencileri tarafından kullanılmaktadır. Japonya’da 100 civarında değirmen olduğu bilinmektedir. Mevcut değirmenlerin sayısı 1990’ların sonlarında 150 dolaylarındayken 2000’li yılların başında 110’a düşmüştür. Değirmencilik sektörünün neredeyse yüzde 80’ine dört büyük firma hakimdir. Japonya’daki mevcut değirmenlerin çoğu ise Tokyo’da bulunmakta, bir kısmı da ülkenin Batısında yer almaktadır. Söz konusu değirmenlerin yılda 5 milyon ton un ürettiği bilinmektedir. Amerikan Tarım Bakanlığı tarafından hazırlanan 2015 yılı raporuna göre, Güney Kore’nin 2014 yılı toplam buğday un tüketimi 1,695 milyon tondur. Kişi başına düşen buğday unu tüketimi ise yılda 33,6 kg’dır. Bu miktarların yıllar içinde düştüğü görülmektedir. Rapora göre 2014 yılında ithal edilen 4,6 milyon ton buğdayın 2,6 milyon tonu değirmencilikte kullanılmış, 2 milyon tonu ise yem olarak kullanılmıştır. Güney Kore, 2013 yılında toplam 22 bin 913 ton buğday unu ithal etmiştir. Bunun 9 bin 263 tonu Endonezya’dan, bin 494 tonu Türkiye, bin 106 tonu Kanada’dan ve 9 bin 549 tonu diğer ülkelerden ithal edilmiştir. Raporda ayrıca 2013 yılında Güney Kore’nin yaklaşık 47 bin ton un ihracatı yaptığı da belirtilmektedir. Ülkedeki buğday ununun yüzde 44’ünün noodle yapımında, yüzde 12,9’unun fırıncılık endüstrisinde, yüzde 8’inin ise şekerleme ürünlerinde kullanıldığı ifade edilmektedir. Güney Kore’de un üreten toplam 8 işletme ve 11 tesis olduğu bilinmektedir.
Etiketler
#buğday unu
Araştırma Kategorisindeki Yazılar