BLOG

DÜNYA MISIR ÜRETİMİNDE REKOR BEKLENTİSİ

18 Mart 20216 dk okuma

Uluslararası Tahıl Konseyi (IGC), hem ekim alanı hem de verimdeki artış sayesinde, önümüzdeki beş yıl boyunca mısır üretiminde üst üste rekorlar kırılmasını bekliyor. IGC’nin beş yıllık projeksiyonuna göre mısır üretimi 2025/26 sezonunda 1.277 milyon tona ulaşacak.

mısır üretimi Uluslararası Tahıl Konseyi; mısır, pirinç ve soya fasulyesinde beş yıllık arz-talep tahminlerinin yer aldığı bir rapor yayınladı. Rapora göre mısır stoklarının erime hızı, son birkaç sezona kıyasla azalacak. Ancak dünya genelinde arz-talep dengesi nispeten kritik kalmaya devam edecek. Özellikle de stokların azalmasını durdurmak isteyen Çin’in ortalamanın üzerinde ithalat yaparak bilanço sıkılaştırmasına gitmeye devam edeceği beklentisi hakim. Dünya genelinde mısır tüketimi zirve noktalarda, ancak gıda ve yem amaçlı mısır tüketimindeki artışın azalarak süreceği tahmin ediliyor. Etanol başta olmak üzere endüstriyel amaçlı kullanım ise hızla artacak. Çin’deki yüksek talepten ötürü mısır stokları daha da azalacak, ancak başta ABD olmak üzere başlıca ihracatçılarda stoklarda artış bekleniyor. Gelişmekte olan ülkelerin yem ihtiyaçlarının karşılanması için mısır ticaretinin de yıllık %2 artacağı tahmin ediliyor. Pazar payı azalsa bile, ABD en büyük ihracatçı olmayı sürdürecek. 2021/22 döneminde mısır ekim alanları üst üste üçüncü sezon için artacak. Özellikle Ukrayna, Brezilya ve Çin’de artış bekleniyor. ABD’de ise soya fasulyesi ile aşırı derecede güçlü bir rekabet içerisinde olan mısırın ekim alanlarının gelecek sezon sabit kalması bekleniyor. Sonraki yıllarda ise ekim alanlarının yılda yaklaşık yüzde 1 oranında artacağı öngörülüyor. Bu oran, geçtiğimiz beş yılın ortalamasına çok yakın. Brezilya’da ise otlakların tarım alanlarına dönüştürülmesiyle ve ikincil ürün olarak safrinha mısırının ekilmesiyle ekim alanları genişleyecek. Çin’de de bazı marjinal tarım arazilerine nöbetleşe olarak mısır ekilmesi söz konusu olabilir. Ancak tarıma elverişli arazilerin azalmasından dolayı, daha önceki yüksek rakamlara ulaşılması beklenmiyor. Önümüzdeki beş yıl içerisinde, güçlü talepten dolayı ABD’deki ekim alanların artacağı öngörülse de soya fasulyesinin de geniş alanlara ekilecek olmasından dolayı bu trend yavaşlayabilir.

MISIR ÜRETİMİ 1.277 MİLYON TONA ULAŞACAK

Orta vadede mısır üretim miktarındaki artış daha çok verimlilikten kaynaklanacak ve geçtiğimiz beş yılda olduğu gibi yıllık büyüme yüzde 1,5 civarında olacak. Hava şartlarının normal seyretmesi halinde Karadeniz çevresinde ve Avrupa’da 2021/22 döneminde çok daha iyi sonuçlar elde edilebilir. Gelecek sezon, dünya genelinde hektar başına verimlilikte rekor kırılması bekleniyor. 2020/21 sezonunda 5.80 t/ha olacağı tahmin edilen ortalama mısır veriminin beş yıl sonra 6.25 t/ha olması bekleniyor. Hem ekim alanı hem de verimlilikteki artış sayesinde global mısır üretim miktarının beş yıl içinde 131 milyon ton yükselerek 1.277 milyon tona ulaşacağı tahmin ediliyor. mısır stokları

MISIR TÜKETİM TAHMİNLERİ

COVID-19 aşılarının yaygınlaşmasıyla birlikte, dünya genelinde ekonomik faaliyetlerde kademeli toparlanma öngörülüyor. Ancak pandeminin harcanabilir hane halkı gelirleri ve bu kapsamda et tüketimi ve yem kullanımı üzerindeki uzun vadeli etkisi henüz bilinmiyor. Endüstriyel mısır talebi de kısıtlama önlemlerinin süresi ve ne kadar sıkı olduğuna bağlı olarak değişecek. Başlıca biyoyakıt  kullanıcılarında sosyal kısıtlamaların gevşetildiği dönemde mısır tüketimi yeniden artsa da son karantina dalgası hızlı toparlanma ümitlerini yeniden suya düşürdü. Dünya genelinde tüketim miktarının beş yıl boyunca art arda rekor kıracağı tahmin ediliyor. Ancak, yıllık %1,9 oranındaki büyüme, geçtiğimiz beş yılın ortalama büyüme oranından kayda değer derecede düşük olacak. Bu durum; gıda ve yem talebindeki artışın yavaşlamasına ve ABD’deki etanol üretimine yönelik kısıtlamalara bağlı olarak gerçekleşecek. Et ürünleri tüketiminde artışın süreci göz önünde bulundurulduğunda, global yem kullanımının yıllık %1,6 oranında artması bekleniyor. 2025/26 döneminde 755 milyon tona ulaşacak yem kullanımı, toplam mısır tüketiminin %59’unun oluşturacak. Et talebindeki artışın ise gelişmekte olan ülkelerdeki nüfus ve gelir artışına bağlı olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Ancak bu pazarın büyüme hızı, geçtiğimiz beş yılın büyüme hızına göre düşük kalacak. Bazı bölgelerdeki ekonomik büyümenin yavaşlaması ve gelişmiş pazarlarda kişi başına düşen tüketimde doyuma ulaşılmasının yanı sıra sağlık ve çevre konusundaki duyarlılıktan dolayı beslenme alışkanlıklarında meydana gelen değişiklikler, bu durumun gerçekleşmesinde önemli rol oynayacak. Bunlara ek olarak, AB ülkeleri başta olmak üzere, bazı ülkelerde yem sektöründe buğdayın mısıra rakip olması ihtimal dahilinde. Konsolide bir domuz yetiştiriciliği sektörüne sahip olan Çin, bu piyasanın talebinden dolayı mısırı yem amacıyla kullanan en önemli ülke olacak. Kümes hayvanı yetiştiricilerinden de bu ürüne güçlü bir talep bekleniyor. Ancak mısır stoklarının azalması, yemlik buğday, sorgum ve arpaya yönelimi de tetikleyebilir. Çin’in et ithalatı orta vadede hız kesebilir, ancak diğer bölgelerden gelecek olan talepler; Arjantin, AB, ABD ve Brezilya gibi et ihraç eden ülkelerde mısır kullanımını artırabilir. Bununla birlikte, damıtılmış kuru tahılların (DDGS) giderek daha fazla kullanılması, mısıra yönelik talebi sınırlandırabilir. Mısırın dünya genelinde orta vadede endüstriyel amaçlı kullanımının yılda ortalama %2,6 artması bekleniyor. Geçtiğimiz beş yılda bu oran yalnızca %1,5 civarındaydı. Özellikle ABD’deki etanol üretiminin önümüzdeki 5 yıllık dönemin ilk yarısında yeniden artacağı tahmin ediliyor. Mısır kaynaklı etanol talebinin en güçlü olduğu ülke muhtemelen Brezilya olacak. Bu ülkede hammaddenin bol olması ve endüstriyel yan ürünlere yönelik güçlü talebin yanı sıra Ulusal Biyoyakıt Politikası da etanol kullanımını destekliyor. ABD’de hem ihracat hem de iç piyasada kullanım amacıyla etanol üretimi artacak. Bununla birlikte, biyoyakıt karışımlarının %10’un üzerinde olması şartı (E10) ve Çin’e etanol satışlarının yeniden başlaması durumunda ABD için çok ciddi bir potansiyelin bulunduğu değerlendiriliyor. AB ve Kanada’da ise kontratı yapılmış akaryakıt havuzları, elektrikli araçlar ve gıda temelli hammaddenin yakıt amaçlı kullanılmasını sınırlandıran düzenlemelerden dolayı etanol üretimindeki artış düşük kalacak. Çin’deki etanol üretiminin de büyük oranda artacağı beklentisi hakim, ancak orman artıkları gibi tahıl dışı hammaddenin bu alanda kullanılması etanol için mısır tüketimini sınırlandırıyor. Mısırın gıda amaçlı tüketiminin istikrarlı bir şekilde artması, ancak bu artışın son yılların ortalamasının altında kalması bekleniyor. Mısır, Sahraaltı Afrika gibi gelişmekte olan bazı bölgelerde temel gıda maddesi olarak kalmaya devam edecek. Bununla birlikte beslenme alışkanlıklarında buğday ve baklagillerden yapılan ürünlere yönelme trendinden dolayı bu artış sınırlı kalacak. mısır ticareti

MISIR TİCARETİ 5 YIL İÇİNDE 206 MİLYON TONA ULAŞACAK

Dünya genelinde mısır ticareti, 2025/26 dönemine kadar her yıl yeni rekorlar kıracak şekilde artmaya devam edecek. Hayvan yemi için talebin özellikle gelişmekte olan ülkelerde artması, ihraç edilebilir arzın yeterli olması gibi faktörler, birçok bölgede yeni rekorlar anlamına gelecek. Ancak Asya-Pasifik ve Sahraaltı Afrika gibi bazı bölgelerde yemlik tahılların rekabeti ve bazılarında ise et ithalatının artması yem ticaretinin hızını düşürebilir. Dünya genelinde mısır ithalatının 5 yıl içerisinde 21 milyon ton artarak 206 milyon tona ulaşması bekleniyor. Alternatif yem ürünlerinden gelen rekabete rağmen Avrupa Birliği dünyada en çok mısır ithal eden bölge olmaya devam edecek ve onu Meksika takip edecek. Öte yandan Çin de mısır alımını büyük ölçüde artıracak ve önümüzdeki 5 yılın yıllık ortalaması 13,5 milyon ton olacak. Ancak Çin’in elindeki tahıl stoklarının ne kadar olduğunun tam olarak bilinmemesi, arz-talep tahminlerinin farazi olmasına yol açıyor. Vietnam’da da domuz yetiştiriciliği, kümes hayvancılığı su ürünleri sektörlerinden gelen talepten dolayı yem ithalatının güçlü şekilde artması bekleniyor. Diğer bazı bölge ülkelerinde de ithalat ihtiyacı artacak, ancak ithalatın miktarı düşük kalitede buğday ile mısır arasındaki fiyat rekabetine göre şekillenecek. Yakındoğu’da İran, Kuzey Afrika’da is Mısır başta olmak üzere bölge ülkelerinde kümes hayvancılığı faaliyetlerinin hareketlenmesi ile mısır ithalatına yönelik talebin de artması bekleniyor. UKRAYNA’NIN MISIR TİCARETİNDEKİ PAYI ARTACAK Global mısır ticaretinde dört büyük üretici önümüzdeki beş yıl içerisinde pazarın %89’una hakim olacak. ABD’nin mısır ihracatı, Çin’e yapılan satışlardaki artışın da etkisiyle bir önceki 5 yılın ortalamasına göre 8 milyon ton artacak ve 67,9 milyon ton seviyesinde gerçekleşecek. ABD; diğer büyük üreticilerin varlık göstermesinden dolayı pazar payı biraz azalacak olsa da 1 numaralı mısır ihracatçısı olmayı sürdürecek. Brezilya’dan yapılan sevkiyatlar da 2022/23 döneminden itibaren yüksek düzeylerde gerçekleşecek. Buna karşın, Arjantin’in mısır ihracatı 2019/20 dönemindeki zirveyi yeniden göremeyecek. Bu sezon hasatta hayal kırıklığına uğrayan Ukrayna ise 2021/22 döneminde yeni bir rekor kırabilir ve global mısır ticaretinde %17 civarında bir paya sahip olabilir.
Haberler Kategorisindeki Yazılar
27 Temmuz 20202 dk okuma

Bühler, gıdanın geleceğini belirlemek için Gıda Uygulama Merkezi’ni açtı

Bühler, gıda endüstrisi liderleri için sanal ağ oluşturma ve katılım etkinliği olan ‘Bühler GO! 2...